Hogyan szerezhetem meg a magyar ökocímkét?

Környezetbarát Termék W

Magyarországon a termékek és szolgáltatások környezetbarát jellegét tanúsító jel a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalnál lajstromozott védjegy. A pályázat nyilvános, folyamatos és önkéntes a hazai és külföldi gyártók, szolgáltatók és forgalmazók részére. Étel- és italáruk, valamint gyógyszerek kivételével bármely termékkel, csomagolással, vagy szolgáltatással lehet pályázni.

A pályázatokat a HungaroMet Nonprofit Zrt-nek (a továbbiakban: Szervezet) kell benyújtani. A védjegyhasználat jogát legfeljebb a vonatkozó feltételrendszer érvényességi idejéig lehet megszerezni. Az időtartam lejárta után a védjegyhasználati jog egyszerűsített eljárás keretében meghosszabbítható (amennyiben a feltételrendszer követelményei nem változtak).

  • Ha vannak az adott termékcsoportra kidolgozott követelmények, a pályázónak megfelelő dokumentumokkal kell igazolnia a vonatkozó minősítési feltételrendszerben meghatározott formai és tartalmi követelmények teljesülését.
  • Ha nincsenek kidolgozott követelmények, a pályázó javaslatot tesz a feltételrendszer kidolgozására, majd a követelmények meghatározása után pályázhat.

A pályázati eljárás során a Szervezet gondoskodik a pályázat értékeléséről és sikeres pályázat esetén a védjegyhasználati szerződés alapján ellenőrzi, hogy a védjegyhasználat ideje alatt a termék megfelel a követelményeknek.

Szerződés hatálya a minősítési feltételrendszer érvényességéi ideje. A követelmények felülvizsgálata vagy érvényességének meghosszabbítása után a szerződés meghosszabbítható, ha a termék továbbra is megfelel az érvényes követelményeknek.

Pályázati tájékoztató a környezetbarát megkülönböztető jelzés minőségtanúsítási rendszeréről és a védjegyhasználat feltételeiről

HOL ÉS HOGYAN LEHET PÁLYÁZNI?

A pályázat nyilvános, folyamatos és önkéntes, a hazai és külföldi gyártók, szolgáltatók és forgalmazók részére. Pályázni a Szervezetnél lehet bármely termékkel, csomagolással, vagy szolgáltatással kivéve az étel- és italárukat, valamint a gyógyszereket és gyógyászati termékeket.

A magyar környezeti jelzést szabályozó, a környezet védelméről szóló törvény szerint: „a hagyományosnál bizonyítottan kedvezőbb környezeti tulajdonságokkal rendelkező termékek és technológiák megkülönböztető jelet viselhetnek".

A védjegy jogosulatlan használata bírságot von maga után. Az ökocímkét elnyert termékeken megtalálható a minősítés regisztrációs száma, és az előnyös környezeti tulajdonságok rövid ismertetése. A magyar „környezeti jelet” (kocsánytalan tölgy) és minősítési eljárást „A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételeiről" szóló 29/1997. (VIII.29.) KTM sz. rendelet vezette be - az ezzel kapcsolatos teendőket a Szervezet koordinálja.

TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK

A pályázatnak meg kell felelnie a vonatkozó minősítési feltételrendszerben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek. Minden termékre külön pályázatot kell beadni. (Azonos anyagi minőségű és összetételű, de különböző méretű termékek közös pályázatban is beadhatók.)

Tartalmi követelmény, hogy a terméknek, csomagolásnak vagy szolgáltatásnak meg kell felelnie a vonatkozó minősítési követelményeknek. Ennek bizonyítására a pályázó által beadott dokumentumok (és esetleg a pályázó költségére elvégzett kiegészítő vizsgálatok) szolgálnak. A pályázattal kapcsolatos döntéshez a Szervezet - saját költségére - szakértői értékelést készít.

Formai követelmények, a pályázati dokumentáció részei:

  •     kitöltött pályázati adatlap,
  •     a pályázati adatlapban megnevezett melléletek,
  •     a minősítési feltételrendszerben megnevezett dokumentumok,
  •     a Szervezet szakértői által kért egyedi szakmai információ.

ÉRTÉKELÉS MENETE

A szakértői értékelésen alapuló döntést a Szervezet javaslatára a környezetvédelemért felelős miniszter hozza meg.

A MAGYAR "KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK" MINŐSÍTÉS KÖLTSÉGEI

A pályázónak a védjegyhasználattal kapcsolatos díjakat számla ellenében a Szervezetnek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00005703-01010012 számú számlájára kell utalni.

ELJÁRÁSI DÍJ

A minősítő eljárás lefolytatásának költségeihez való hozzájárulásként eljárási díj kerül kiszámlázásra a pályázat beadását követően. Eljárási díjat kell fizetni valamely feltételrendszer módosítása miatt szükségessé vált új pályázat benyújtásakor is.

Amennyiben valamely feltételrendszer érvényességi ideje a kritériumok módosítása nélkül kerül meghosszabbításra, az adott termékcsoport védjegyhasználói egyszerűsített eljárási díj megfizetése mellett kérhetik a védjegyhasználati szerződés meghosszabbítását. A egyszerűsített eljárási díj mértéke az eljárási díj 50%-a.

Megnevezés Díj
 Eljárási díj 150.000 Ft + ÁFA 
 EMAS rendszer minősítés esetén 30% kedvezmény 
 ISO 14001 szabvány tanúsítás esetén 15% kedvezmény 

 

Sikertelen pályázat esetén a pályázó az eljárási díjat nem kapja vissza.

KEDVEZMÉNYEK

30% kedvezmény illeti meg a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítő rendszerben (EMAS) regisztrált szervezeteket, és 15% kedvezmény az ISO 14001 szabvánnyal tanúsított szervezeteket az eljárási díjból és az egyszerűsített eljárási díjból.
A csökkentés feltétele, hogy a kérelmezőnek el kell köteleznie magát, hogy a környezetbarát termék védjegy használatának ideje alatt a védjegy használatára feljogosított termékei mindenben megfelelnek a környezetbarát termék feltételrendszernek, és hogy ezt a kötelezettségvállalást beépíti a környezeti politikájába és a részletes környezetvédelmi célkitűzéseibe.
Az ISO 14001 tanúsítvánnyal rendelkező kérelmezőknek évente igazolniuk kell ezen kötelezettségvállalás végrehajtását.
Az EMAS rendszerben nyilvántartott kérelmezőknek évente be kell nyújtaniuk hitelesített környezetvédelmi nyilatkozatuk másolatát.
A minősítési követelményeknek való megfelelés igazolásához szükséges vizsgálatok, tanúsítványok, biztonsági adatlapok, engedélyek beszerzése és azok költségeinek viselése a kérelmező kötelezettsége.

SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT KÖLTSÉGE

A pályázat szakértői értékelését a Szervezet végzi el. A minősítési feltételrendszerben szereplő vizsgálati eredmények (laboratóriumi, hatósági, stb.) dokumentálása a pályázó feladata és költsége.

VÉDJEGYHASZNÁLATI DÍJ

A védjegyhasználati díj a környezetbarát védjegyet használó termék forgalmából származó nettó árbevétel és az azokból kihelyezett áruhitelek tárgyévben befolyt, illetve még be nem folyt, de a tárgyévre időarányosan járó kamatainak 2 ezreléke, de legalább évi 120.000 Ft (30.000 Ft/negyedév) +ÁFA.

Azon védjegyhasználók, akiknek a környezetbarát termék értékesítéséből származó nettó árbevételük meghaladja az 1 milliárd forintot, a következő táblázat szerint sávosan csökkentett védjegyhasználati díjat fizetnek:

A nettó árbevétel
(milliárd Ft)
Védjegyhasználati díj
(o/oo)
1,0 alatti része után 2; de min. 30 e Ft/negyedév.
1,0-től 10-ig terjedő része után 1
10,0–tól 20–ig terjedő része után 0,5
20 feletti rész után 0

 

A védjegyhasználati díjat negyedévente, a tárgyi negyedévet követő hónap 15. napjáig kell befizetni.

ELLENŐRZÉSI DÍJ

A Szervezet, vagy az általa megbízott szakértő az védjegyhasználati szerződésben foglaltak betartására rendszeresen, a szerződés ideje alatt legalább egy alkalommal ellenőrzést végez. Az ellenőrzés a pályázó telephelyére, a gyártási eljárásai vizsgálatára is kiterjedhet. A helyszíni ellenőrzés költségeinek fedezetére a Szervezet az ellenőrzés költségeivel arányos ellenőrzési díjat számol fel.

A szemledíj mértéke: 50.000 Ft + ÁFA
Kis-és középvállalatok és fejlődő országok szemledíja: 20.000 Ft + ÁFA

 

NYILVÁNOSSÁG

A nyertes pályázó a környezeti tudat fejlesztése és a saját versenypozíciójának javítása érdekében a – védjegyhasználati időn belül – forgalomba hozott termékein, a velük kapcsolatos tájékoztatóban, vagy reklámban jogosult a védjegyet használni, és annak előnyös környezeti tulajdonságaira hivatkozni. A Szervezet közzéteszi a honlapján a nyertes pályázók listáját, felsorolja a védjegyhasználati jogot nyert termékeket, illetve közli a minőség-tanúsítással kapcsolatos fontosabb információkat.

GARANCIA

A Szervezet a beadott pályázatban szereplő egyedi információkat bizalmas adatként kezeli, a nyertes pályázatokról készülő tájékoztatás céljára csak azon adatokat hozza nyilvánosságra, amelyekhez a pályázó hozzájárulását adja.